Jste zde

Obchodní podmínky objednání sklenice na přání

A. Uzavření kupní smlouvy – objednání zboží

 

A1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem e-shopu www.darky-darek.cz provozovaným společností Sklodar s.r.o. se sídlem na adrese Lessnerova 264, 109 00 PRAHA, IČO 06806864 (neplátce DPH) - dále ve smlouvě uváděna jen jako „prodávající“ a zákazníkem, který je dále ve smlouvě uváděn jako „kupující“.

A2. Tato smlouva je součástí každé kupní smlouvy, která byla sjednána formou nabídky od prodávajícího a zasláním vyplněné objednávky s požadavkem vyhloubení uvedeného motivu na vybrané sklenici od kupujícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

A3. Smlouva, na jejímž podkladě se uskuteční prodej zboží a služeb mezi prodávajícím a kupujícím vstupuje v platnost okamžikem odeslání požadavku (objednávky) ze strany kupujícího a současně odesláním grafické podoby zboží ze strany prodávajícího. Objednávka musí obsahovat:
 - vyplněný objednávkový formulář se jménem, příjmením, adresou a kontaktem (e-mail a telefonní číslo) kupujícího
 - popis objednaného zboží (např. množství, druh sklenice, nápis, požadovaný motiv, dárkové balení)
 - konečnou cenu (včetně přepravy a úpravy grafických podkladů)
 - způsob úhrady a místo předání zboží

A4. Elektronickým odesláním objednávky (s výběrem produktu, volbou grafického vzhledu a množství) je ze strany kupujícího uzavřena kupní smlouva. Současně s tímto kupující bez výhrad přijímá ustanovení této smlouvy.

A5. Doklad o uzavření smlouvy a platbě je zaslán v elektronické podobě.

A6. Pokud dojde k odeslání závazné objednávky, následnému zpracování grafiky dle objednávky a zakázka se posléze z důvodů na straně kupujícího nerealizuje, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu částku 150Kč za zpracování grafiky (viz dále bod B1 - odstoupení od smlouvy).

A7. Motivy a text jsou do skla vybroušeny za pomocí šablony a vysokého tlaku písku. Barevné provedení není v nabídce tohto e-shopu a hloubka vypískovaní motivu a textu do skla není garantována.

 

B. Odstoupení od smlouvy

 

B1. Podle ust. § 53 odst. 8 písm. c) OZ u zboží upraveného podle přání spotřebitele (originální zboží vyrobené na přání) a podle § 1837 písmeno D není možné od kupní smlouvy odstoupit. Přičemž vlastní výroba na přání zákazníka je považována na zahájenou již ve chvíli zpracování grafického návrhu vytvořeného na základě zákazníkem odeslané závazné objednávky. Na přání zákazníka je možné nedokončit výrobu, což však kupujícího nezbavuje povinnosti viz výše bod A6.

B2. Bez uvedení důvodu je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy před realizací vlastní výroby (tedy jen před zpracováním grafiky, která je součástí vlastní výroby). Po potvrzení objednávky a do deseti pracovních dnů po obdržení zboží, může od smlouvy odstoupit v případě poškození nebo nekvalitního zpracování výrobku. Při dodržení výrobcem garantovaného termínu expedice od smlouvy nelze odstoupit ani v případě, že si zákazník "přál" dřívější dodání, protože prodávající garantuje termín expedice, nikoliv termín dodání. Od smlouvy rovněž nelze odstoupit z důvodu "mělkého" vypískování motivu nebo kvůli odchylce od středu, protože toto nemůže (a rovněž není) ze strany prodávajícího garantováno.

B3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, je smlouva zrušena od začátku. K odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat mail na adresu osobni@sklodar.cz s popisem toho, jak bylo zboží poškozeno, případně jaká výrobní vada oproti odeslanému a odsouhlasenému dokumentu se na skle vyskytla a uvedením čísla účtu, na který budou prodávajícím kupujícímu do 14 dnů vráceny za zboží a služby uhrazené peníze.

B4. Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že výrobek nemá závady vzniklé vlastní výrobou, úpravou prodávajícího či přepravou a byl zhotoven (upraven) na základě osobních specifikací.

B6. Po potvrzení objednávky nelze od smlouvy odstoupit z důvodu požadavku jiného grafického zpracování nebo požadavku jiné než objednané sklenice.

B7. V čase po odeslání objednávky mezi vlastní výrobou a expedicí může kupující změnit původně požadovanou formu balení a způsob odběru zboží. Vzniklý rozdíl v ceně bude doúčtován nebo vrácen.

B7. Prodávající může od smlouvy ustoupit v případě, že momentálně nemá skladem poptávané zboží, musí o tom však kupujícího neprodleně informovat. V případě již zaplaceného zboží (nebo částečné zálohy) a pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na alternativním produktu, je povinen prodávající přijatou platbu vrátit kupujícímu do deseti dnů.

B8. Protože se dárkové sklenice zpracovávají ručně (nejedná se o počítačem řízenou 100% přesnou strojovou výrobu) je nutné brát v potaz, oproti počítačem zpracované grafiky, možné nepřesnosti ve vypískování vlastního textu a motivu v řádu milimetrů a stranové a výškové odchylky v umístění motivu (a textu) na skle v centimetrech. 100% věrnost a přesnost počítačové předlohy není možné zaručit, což je nutné brát na zřetel již před odesláním objednávky a v případě požadavku na naprostou dokonalost se obrátit na zpracovatele, kteří disponují technologií, která záruku 100% věrného přenesení motivu na sklo nabízí.

B9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je možné u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

C. Možnosti reklamace

 

C1. Povinností kupujícího (případně osoby zboží za kupujícího přebírající) je zkontrolování zboží při přebírání. V případě zjištění poškození přepravního obalu je kupující (nebo osoba zboží za kupujícího přebírající) povinen tuto skutečnost oznámit přepravci a spolu s ním vyhotovit záznam o poškození. Tento záznam musí být podepsán kupujícím i přepravcem.

C2. Každé přepravované zboží je automaticky pojištěno a odpovědnost za poškození zboží během přepravy jde na vrub přepravce. Na základě předloženého záznamu o poškození bude kupujícímu poskytnuta buď sleva, nebo bude kupujícímu vyhotoven zcela nový výrobek.

C3. Prodávající je odpovědný za škody, které vzniknout před převzetím zboží (mimo přepravy) a během záruční doby, která je 36 měsíců od data předání zboží. Na záruku se nevztahuje mechanické poškození vzniklé jeho užíváním.

C4. Reklamaci na poškození, za které je odpovědný prodávající, musí kupující oznámit prodávajícímu bezodkladně. Reklamace se prodávajícímu může oznámit i e-mailem nebo telefonem. V případě úplného zničení zboží (sklenice) během přepravy postačí zaslat prodávajícímu fotografii poškozeného zboží a přepravcem potvrzený záznam o poškození na adresu místa, kde bylo zboží objednáno.

C5. V případě, že poškozené zboží nebo jeho část nelze kupujícímu nahradit (například když stejné zboží již není na skladě), může prodávající se souhlasem kupujícího dodat zboží adekvátního vzhledu a hodnoty. Prodávající se rovněž tak s kupujícím může dohodnout na navrácení zaplacené finanční částky, případně na poskytnutí adekvátní slevy.

C6. V případě, že došlo k nekvalitnímu zpracování motivu nebo textu na sklenici, tedy že neodpovídá odsouhlasenému grafickému návrhu, může se prodávající s kupujícím dohodnout buď na poskytnutí slevy z ceny tohoto výrobku, poskytnutí slevy na další objednávku nebo na odstranění závady (v tomto případě kupující prodávajícímu na své náklady předá reklamovaný výrobek a prodávající na své náklady zjedná nápravu a zajistí předání bezzávadného výrobku kupujícímu). Výši slevy navrhuje prodávající. Způsob, jakým z uvedených postupů bude reklamace vyřešena, si volí kupující.

C7. Při výrobě sklenic a skleněných produktů vznikají prvky, které mohou narušit estetiku výrobku (např. drobné bublinky, nebo spojovací švy ze sklářského lisu), které však nemají vliv na užití výrobku. Toto je dáno technologií výroby skleněného produktu, nikoliv jeho opracováním. Opracovatel skla toto není schopen ovlivnit a proto z těchto důvodů není reklamace možná. Z důvodu výraznější spojovací linky proto nedoporučujeme (pokud nechcete aby bylo objednané pískování esteticky narušeno) umisťovat text a motiv proti uchu, kde jsou spoje nejvýraznější.

 

D. Expedice, způsob a čas předání

 

D1. Kupující si od prodávajícího objednává výrobu, od přepravce doručení. Prodávající se zaručuje, že zboží bude (bez příplatku nebo individuální dohody) expedováno (nikoliv doručeno!) maximálně do šesti pracovních dnů od kupujícím odeslané a potvrzené objednávky, nebude-li u vícekusové zakázky sjednáno jinak. U expresní výroby je termín expedice (nikoliv dodání!) dva pracovní dny. Expedicí se rozumí připravení zboží k osobnímu odběru u výrobce, případně předání zboží Zásilkovně nebo České poště k přepravě ke kupujícímu (expedicí se nerozumí dodání, které již nezávisí na výrobci ale přepravci).

Doba nutná k vyrobení zboží se počítá od chvíle schválení grafického návrhu (u platby na dobírku). U platby předem se termín počítá od splnění podmínky schválení grafiky a zároveň připsání platby (případně sjednané zálohové platby) na účet prodávajícího.

D2. Při potvrzení objednávky nebo připsání platby na účet prodávajícího až po 16h nebo v den pracovního volna se automaticky počátek expediční lhůty začíná počítat až od následujícího pracovního dne.

D3. Do prodávajícím garantovaného času expedice se nezapočítává čas nutný na přepravu objednaného zboží a ani čas kdy je zboží již připraveno k odebrání, ale kupující z důvodu překážek na jeho straně zboží neodebral, ačkoliv bylo připraveno k převzetí.

D4. Objednávky přepravované Českou poštou jsou doručena do dvou pracovních dnů od předání zásilky na pobočku pošty.

D5. Při odběru ve výdejnách ZÁSILKOVNA je osobní odběr možný na vybrané pobočce za 2-3 pracovní dny od expedice.

D6. Bližší informace o aktuálních způsobech, možnostech expresní expedice, termínech přepravy a místech, kde lze zboží vyzvednout osobně, jsou aktuálně k dispozici na webových stránkách www.darky-darek.cz, www.ceskaposta.cz a informačních médiích smluvních přepravců.

D7. V případě jiného než osobního odběru je zboží expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

D8. Pokud byly dodrženy podmínku bodu D1 této smlouvy, prodávající NENESE odpovědnost za objednávky, které nemohly být doručeny v čase a místě, který si kupující přál. E-shop odpovídá za zboží pouze do chvíle předání přepravci. Problém s časem a místem doručení následně již kupující řeší sám s přepravcem.

D9. Náklady na výrobu a uskladnění neodebraného zboží, které bylo ze strany prodávajícího vyrobeno (expedováno) řádně a včas, budou požadovány po kupujícím.

D10. Osobním odebráním zboží nebo jeho doručením na kupujícím uvedenou adresu (resp. místo, kde si kupující zakázku může vyzvednout) je zakázka považována za doručenou.

 

E. Náklady na dodání zboží

 

E1. Aktuální cena za přepravu a balení je k dispozici v ceníku na www.darky-darek.cz

E2. Během přepravy je zboží automaticky pojištěno proti ztrátě a poškození. Cena pojištění je již zahrnuta v ceně za přepravu a balné.

E3. Kupující má za cenu vyšších nákladů (uvedených v ceníku na www.darky-darek.cz) možnost připlatit si za zrychlení expedice nad rámec bodu D1 a garanci času přepravy objednávané zakázky.

E4. V případě, že si kupující zboží nepřevezme nebo díky překážce na jeho straně převzít nestihne a požaduje opětovné doručení, má prodávající právo na kupujícím uplatnit vzniklé vícenáklady. Opakované doručování na přání kupujícího je vždy možné až po předchozí úhradě.

E5. Jako doklad o zaplacení u zakázek zaplacených na dobírku slouží poštovní doklad. K zakázkám zaplaceným předem na účet prodávajícícho jako účetní doklad může být použit i elektronicky odeslaný formulář s odpovídajícími náležitostmi, který plní zároveň funkci grafického náhledu.

E6. Kupující si objednané zboží může vyzvednout osobně na aktuálních odběrných místech a v časech uvedených na www.darky-darek.cz/kontakty, případně na místech a v časech individuálně sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím. O způsobu odebrání zboží informuje kupující prodávajícího již v objednávkovém formuláři.

 

F. Cena zboží a podmínky platby

 

F1. Konečné ceny zboží a služeb jsou uvedeny na internetové stránce www.darky-darek.cz – sekce CENÍK. Náročnější grafické úpravy dodaných podkladů a ze strany kupujícího požadovaný třetí a další grafické náhledy jsou individuálně zpoplatněny podle náročnosti zakázky.

F2. O konečné ceně zboží, včetně veškerých nákladů spojených s výrobou a přepravou je povinen prodávající informovat kupujícího v objednávkovém formuláři před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že se v době mezi uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží, kupující s prodávajícím po vzájemné shodě dohodnou na dílčích změnách objednávky (např. navýšení počtu objednávaného zboží, změna způsobu odběru zboží) je odpovídajícím způsobem změněna i konečná cena zboží.

F3. Po doložení poukázky, slevového kódu atd. má kupující nárok uplatňovat aktuálně probíhající slevy. Jednotlivé slevy a marketingová zvýhodnění nelze sčítat.

F4. Kupující může uhradit zboží až osobně při převzetí zboží na prodávajícím stanoveném odběrním místě nebo bezhotovostně na bankovní účet č. 2300270386/2010 nebo při převzetí zboží od smluvního přepravce.

F5. Při objednávce jejíž hodnota přesáhne 2000Kč může být předem požadována úhrada předem.

F6. Až do doby úplného zaplacení zboží je objednané zboží vlastnictvím prodávajícího bez ohledu na třetí strany, kterým toto zboží bylo předáno. Vlastnictví samotné není překážkou pro požadování zaplacení nákladů spojených s výrobou a přepravou kupujícím objednaného zboží a služeb.

F7. Zboží objednané na webu www.darky-darek.cz je zboží vyrobené na míru na přání zákazníka a z tohoto důvodu má kupující povinnost vyrobené zboží (pokud je vyrobeno bez chyb) odebrat. Pokud si hotový výrobek kupující bez předchozí dohody neodebere do deseti pracovních dnů, bude cena zboží, včetně více nákladů s tím spojených, vymáhána právní cestou.

 

G. Grafické motivy

 

G1. Prodávající prohlašuje, že má právo symboly, texty, loga a motivy prezentované na internetové stránce www.darky-darek.cz nabízet, graficky upravovat, na objednané produkty umísťovat a tyto dále prodávat.

G2. Samostatné motivy nemohou být prodávány, ani předány třetím stranám.

G3. Předáním vlastního motivu (podkladu) symbolů, textů, log a motivů, které nejsou součástí galerie obrázků na internetové stránce www.darky-darek.cz, ke grafickému zpracování nebo předáním požadavku na jejich výrobu a zpracování kupující prohlašuje, že má právo dané motivy na objednávaném zboží použít.

G4. Prodávající se zavazuje, že ponese náklady spojené s porušením bodu G1 tohoto ustanovení.

G5. Kupující se zavazuje, že ponese náklady spojené s porušením bodu G3 tohoto ustanovení.

G6. Pokud není prodávajícímu ze strany kupujícího výslovně zakázáno, dává touto smlouvou kupující prodávajícímu právo dále zpracovávat a prezentovat symboly, texty a motivy, se kterými prodávající na žádost kupujícího během výroby produktu pro kupujícího pracoval.

G7. Prodávající není povinen vyhovět požadavku na zpracování motivu, který překračuje jeho technické možnosti nebo vnitřní morální zábrany.

 

H. Logo a značky od výrobce a zpracovatele na produktech

H1. Některé výrobky mohou na sobě mít umístěné jak logo výrobce skla, tak vypískovaný motiv (název webu) opracovatele skla.

H2. Přímo ze sklárny při výrobě skla zhotovené značky, míry (cejchy) není možné odstranit. Na požádání však mohou být dodány výrobky bez vypískované značky opracovatele skla.

 

I. Osobní údaje

 

I1. Aby bylo možné poptávku kupujícího realizovat, je nutné poskytnout prodávajícímu osobní údaje (jméno, adresu doručení objednávaného zboží, e-mailový a telefonní kontakt). Prodávající se zavazuje, že tyto získané údaje neposkytne žádné třetí straně s výjimkou přepravce zboží. Prodávající se zavazuje, že sdělené údaje bude v rámci svých možností chránit před ztrátou, zneužitím a bez vyžádání je použije jen pro případnou budoucí informaci o činnosti a obchodních aktivitách prodávajícího.

I2. Vyplněním a odesláním objednávky uděluje kupující prodávajícímu (a smluvnímu přepravci) podle zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v objednávkovém formuláři za účelem realizace objednávky a dodání zboží. Tyto údaje poskytuje kupující prodávajícímu (a přepravci) na dobu nezbytně nutnou pro plnění této smlouvy. Poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícímu dány k dispozici dobrovolně. Kupující může svůj souhlas odvolat a má právo požádat o likvidaci osobních údajů, jestliže již byl splněn účel, kvůli němuž byly údaje o kupujícím prodávajícímu poskytnuty.

I3. Firma Sklodar s.r.o. se sídlem na adrese Lessnerova 264, 109 00 Praha 10, IČ 6806864 zpracovává v rámci své činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 13 osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen„Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení (u firem název a IČ), adresu, telefonní kontakt a emailovou adresu

I4. Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení –zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení –zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

I5. Osobní údaje budou firmou Sklodar s.r.o. zpracovávány a uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

I6. Na emailové adresy kontaktních osob mohou být zaslána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv odhlásit na kontaktní mailové adrese osobní@sklodar.

 

Tato smlouva o všeobecných obchodních podmínkách pro zboží objednané na www.darky-darek.cz vstupuje v platnost dnem 1. května 2018.